Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérlek próbálkozz újra egy későbbi időpontban.

Facebook Nyereményjáték Szabályzat

BOGI OROS HAIR INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Hivatalos játék- és adatkezelési szabályzat

  1. A nyereményjáték szervezője

A Bogi Oros Hair Instagram NYEREMÉNYJÁTÉK (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője Oros Boglárka egyéni vállalkozó (székhely: 2040 Budaörs, Kolozsvári utca 52., adószám: 68722274-1-33) (a továbbiakban: „Szervező”).

  1. A nyeremény

A Nyereményjáték keretében az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra a résztvevők között:

1 db milk_shake Amazing hajápoló spray

A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges adó fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremény csomagküldő szolgálattal történő kiszállítását Szervező viseli. A nyeremény személyesen nem vehető át.

  1. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2021. március 30. napján (kedd) 13.00 órakor indul, és 2021. április 4-én (vasárnap) 18.00 óráig tart.

A nyeremény sorsolására 2021. április 4-én, a Nyereményjáték lezárását követően, számítógép segítségével kerül sor.

  1. A Nyereményjáték menete

A Bogi Oros Hair Instagram oldal (@bogioroshair) követése, valamint, hogy a Bogi Oros Hair Instagram oldalon a játékhoz tartozó poszt alá kommentben megjelöli egyik ismerősét, akit még érdekelhet a nyeremény.

A Szervező a nyeremény nyertesének nevét az adott Instagram poszt hozzászólásában közzé teszi a sorsolástól számított 1 napon belül, valamint Szervező az Instagramon privát üzenetben is felveszi a kapcsolatot a nyertessel.

A nyertesnek erre az üzenetre válaszolva kell megadnia a teljes nevét, az e-mail címét és a telefonszámát. Amennyiben egy nyertes a megkeresésre nem reagál 2021. április 10. 10:00 óráig, úgy az a nyertes a nyereményétől elesik.

Szervező a nyereményt futárral kézbesíti az előzetesen egyeztetett címre. A Szervező a Nyereményjátékban összesen 1 darab nyertest és 1 db tartalék nyertest sorsol ki. A tartalék nyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredetileg nyertesként kisorsolt játékos nem felel meg a jelen játékszabályzatban foglaltaknak, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a nyertes az Instagram üzenet formájában történő értesítésre a megadott határidőre nem válaszol.

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény kézbesítésére legkésőbb 2021. április 15. napjáig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény csomagküldési lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

  1. A részvétel és nyeremény átvétel feltételei

 A nyereményt csak magyarországi címre szállítjuk ki.

A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A játékban csak azon személyek vehetnek részt, akik kedvelik a Bogi Oros Hair Instagram oldalt (@bogioroshair), valamint a közzétett bejegyzéshez kommentben megjelöli egyik ismerősét, akit érdekelhet a nyeremény.

Egy Instagram profillal csak egy érvényes pályázat indítható, így azoknál a játékosoknál, akik többször játszanak ugyanazon profillal, csak az első pályázat vesz részt a sorsolásban.

A játékban nem vehet részt a Szervező és munkatársai, valamint a Szervezővel, egyéb, munkaviszonyhoz hasonló jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett vagy elkésett Pályázatért.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

  1. Személyes adatok kezelése

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.

Az adatok kezelője

A Szervező Oros Boglárka Krisztina egyéni vállalkozó, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a nyertes Játékos nyereményének kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

A címzett megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Az címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az címzett telefonszáma: +36-29/88 66 70
Az címzett e-mail címe: info@gls-hungary.com
Az címzett weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Oros Boglárka Krisztina E.V., 2310 Szigetszentmiklós, Rezeda u. 12/A.; vagy a következő e-mail címen: info@bogioros.com. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen játékszabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Szervező kijelenti, hogy a nyereményjáték során a játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli.

Szervező a játékban résztvevők adatait csak a szükséges időtartamig, a játék lezárultát követő 90 napig tárolja, majd az adatokat tartalmazó adafile-okat haladéktalanul megsemmisíti.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy neve a játék folyamán a Szervező hivatalos Facebook és Instagram oldalán megjelenjen, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer, Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa.

Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához - használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célra nem használja fel.

  1. Adatvédelem

Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig, kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel.

A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi e-mail címen fordulhatnak  szervezőhöz: info@bogioros.com.

  1. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja magának a változtatás jogát a jelen Nyereményjáték vonatkozásában.

A Játékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Nyereményjáték nem az Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem az Instagram, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek, és a jelen játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Kelt: 2021. március. 30.